You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

The War Economy of Images | Ekonomia wojenna obrazów

The War Economy of Images | Ekonomia wojenna obrazów

meeting
📅 Date: 24 May 2022, Tuesday

⌚ Start time: 19:00

📌 Place: 💻 online
[English version below]

Gość: Alberto Toscano
Prowadzenie: Paweł Mościcki, Elena Vogman
Spotkanie w języku angielskim, transmisja na FB >> link

W imponującej i inspirującej książce Cartographies of the Absolute (2015) Alberto Toscano i Jeff Kinkle przedstawili szeroką panoramę wzajemnych powiązań między systemem kapitalistycznym i widzialnością. Przechodząc od analizy aktualnego stadium społeczeństwa spektaklu aż po nowe sposoby reprezentacji społeczeństwa i jego wewnętrznych konfliktów w sztukach wizualnych, filmie i serialach telewizyjnych, Toscano i Kinkle analizowali sposoby, w jakie kapitalizm przenikał zarówno najbardziej ogólne, jak i najbardziej intymne wymiary naszego życia. A także jak kształtował wizualne narracje i sposoby postrzegania czy myślenia. Ostatecznie, jak pisali, kapitalizm jest przecież “religią życia codziennego, aktualnie istniejącą metafizyką”. To śmiałe przedsięwzięcie mające na celu lekturę aktualnego stadium dominującej ideologii w jej szczegółowych przeobrażeniach wyznaczyło wysoki standard dla teorii krytycznej i analizy kultury wizualnej.

W pierwszej rozmowie z serii Ekonomie obrazów będziemy gościć Alberto Toscano, który opowie o tym, jak patrzy na swoją książkę po latach oraz jak poruszana w niej problematyka rezonuje z aktualnym kryzysem kapitalizmu i wojenną eskalacją. Spotkanie rozpocznie się od krótkiego wystąpienia naszego gościa, po którym przejdziemy do rozmowy i pytań uczestników.

---

In an impressive and inspiring book Cartographies of the Absolute Alberto Toscano and Jeff Kinkle drew on a vast panorama of interconnections between capitalist system and visibility. From the analyses of the current state of the society of spectacle to new modes of representing the social realm and its inner conflicts in visual arts, film and TV series, Toscano and Kinkle analyzed the way in which capitalism traverses the most general as well as the most intimate dimensions of our lives. How it shapes visual narratives and our modes of perception and thinking. After all, as they have written, capitalism is “a religion of everyday life, an actually-existing metaphysics”. This resolute endeavor to read through the latest stages of dominant ideology sets the high standard of critical theory and visual culture analysis.

In the first conversation of the series Image Economies, we are going to talk to Alberto Toscano about his book but also about how the reflections from Cartographies of the Absolute resonate with the current crisis of capitalism and escalating war. Our guest will present a short lecture followed by the conversation with Elena Vogman, Pawel Moscicki and the audience.

Streaming on Facebook >> link