You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Wystawa Sztuki Współczesnej Quadriennale Betesda: Błogosławieni // Quadriennale Betesda: Blessed

Wystawa Sztuki Współczesnej Quadriennale Betesda: Błogosławieni // Quadriennale Betesda: Blessed

for kids
exhibition
📅 Date: 16 September 2022, Friday

⌚ Start time: 10:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Plac Bankowy 1A, Oddział Mt 5,14 (show on the map)
[English version below]

WYSTAWA GRAND PRIX
QUADRIENNALE BETESDA Sylwii Walanii-Telega pt. Błogosławieni.

19 sierpnia do 16 września.
Wystawę można zwiedzać od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 16:30,
ostatnie wejście gościa, godz. 16:00.
Wstęp bezpłatny.

Trailer wystawy: link

Główną nagrodę Grand Prix w konkursie dla profesjonalistów Pro Quadriennale Betesda zdobyła Sylwia Walania Fatyga, dlatego zapraszamy na przygotowywaną przez Artystkę wystawę indywidualną, która odbędzie się od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2022 roku, w Oddziale Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, przy Placu Bankowym 1A w Warszawie.

Podczas wystawy będziemy mogli zobaczyć osiem rzeźb. Każda z nich będzie opowiadać o jednym z ośmiu błogosławieństw. Artystka do stworzenia rzeźbiarskich instalacji użyła różnych środków ekspresji i bardzo zróżnicowanych materiałów. Inspiracją do stworzenia cyklu są postawy ludzi, które są szczególnie aktualnie dzisiaj. Jest to opowieść o współczesności, w której można zobaczyć dzieła ośmiu błogosławieństw.

"Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was".
Mt 5, 3-11

Sylwia Walania to absolwentka Rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (2015-2020). Tworzy również ceramikę. Interesuje się historią i historią sztuki.

Zapraszamy na wystawę.

Organizatorzy:
Fundacja Betesda
MT5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie.
Partner: Katolickie Centrum Kultury Dobre Miejsce.

----------

GRAND PRIX EXHIBITION
QUADRIENNALE BETESDA by Sylwia Walania-Telega Fri. Blessed.
August 19 - September 16, 2022
The exhibition can be visited from Monday to Friday from 10:00 a.m. to 4:30 p.m., last admission of the visitor, 4:00 p.m.
Free admission.

Exhibition trailer: link

The main Grand Prix in the competition for professionals Pro Quadriennale Betesda was won by Sylwia Walania Fatyga, therefore we invite you to the individual exhibition prepared by the artist, which will take place from August 1 to August 31, 2022, at the Mt 5,14 | Museum of John Paul II and Primate Wyszyński, at 1A Bankowy Square (Plac Bankowy 1A) in Warsaw.

During the exhibition, we will be able to see eight sculptures. Each of them will tell of one of the eight blessings. The artist used various means of expression and very diverse materials to create sculptural installations. The cycle is inspired by the attitudes of people, which are especially true today. It is a modern-day story where you can see the works of the Eight Beatitudes.

"Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven.
Blessed are those who mourn, for they will be comforted.
Blessed are the meek, for they will own the land.
Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be satisfied.
Blessed are the merciful, for they will receive mercy.
Blessed are the pure in heart, for they will see God.
Blessed are the peacemakers, for they will be called sons of God.
Blessed are those who suffer persecution for righteousness sake, for theirs is the kingdom of heaven.
Blessed are you when [people] insult you and persecute you and say all kinds of evil against you falsely on my account."
Mt 5: 3-11

Sylwia Walania-Telega is a graduate of Sculpture at the Academy of Fine Arts in Krakow (2015-2020). He also creates ceramics. She is interested in history and art history.

We invite you to the exhibition.

Organizers:
Betesda Foundation
MT5.14 | Museum of John Paul II and Primate Wyszyński in Warsaw.
Partner: Catholic Culture Center Dobre Miejsce.