You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

LATO z ZIELONYM OKO | Wymień się, nie wyrzucaj! // Action of exchanging thing

LATO z ZIELONYM OKO | Wymień się, nie wyrzucaj! // Action of exchanging thing

fair
other
📅 Date: 27 August 2022, Saturday

⌚ Start time: 14:00

📌 Place: Warsaw - Ochota dist., Grójecka 75 (show on the map)
[ENG version below]

Zapraszamy na akcję wymiany rzeczy, która odbędzie się sobotę 27.08.2022 r. w godzinach 14:00-17:00 przy skwerku przy pawilonie Zielone Oko, na tyłach Ośrodka Kultury Ochoty (ul. Grójecka 75).
W przypadku niepogody przeniesiemy się do pawilonu obok.
Rzeczy na wymianę przynosimy w dniu wymiany. ❤

Celem wydarzenia jest ogólna integracja mieszkańców Warszawy, szczególnie dzielnicy Ochota, ale również możliwość wymiany rzeczy, których już nie potrzebujemy i pozyskanie nowych dla siebie. Udział w wydarzeniu może wziąć każdy mieszkaniec Warszawy i okolic, bez ograniczeń wiekowych. Zapraszamy do udziału całe rodziny, osoby z różnych pokoleń. Wydarzenie zostanie powtórzone, jeśli uczestnicy będą zainteresowani aktywnościami takiego typu.

Prosimy o zwrócenie uwagi na swoje ubranie i wierzchnie rzeczy, których nie chcemy wymienić.

Regulamin / Zasady wymiany:
1. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Absolwenci Klasy.
2. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
3. Rzeczy wymieniamy, nie sprzedajemy!
4. Wymiana na zasadach 1:1, czyli za określoną ilość przyniesionych rzeczy, możemy w zamian wybrać taką sama ilość rzeczy dla siebie.
5. Maksymalna ilość przyniesionych rzeczy to 20 szt. na osobę.
6. Rzeczy podlegające wymianie: ubrania (damskie, męskie, dziecięce), buty, dodatki, rzeczy kuchenne, nowe kosmetyki, zabawki, książki (wydane po 2000 r.), płyty CD, bibeloty itd.
7. Rzeczy niepodlegające wymianie: używana bielizna, nadpoczęte kosmetyki, inne używane rzeczy osobiste (grzebień, smoczki etc.), wszelkie rzeczy zabronione przez prawo (leki, zwierzęta itd.)
8. Rzeczy przyniesione na wymianę są liczone i sprawdzane pod kątem stanu używalności, dlatego nie przynosimy rzeczy uszkodzonych, z plamami, dziurami, rozciągniętych, porysowanych, niekompletnych itd. Organizator ma prawo do niedopuszczenia rzeczy do wymiany, jeśli uzna, że nie spełniają one powyższych warunków.
9. Uczestnik po sprawdzeniu przyniesionych rzeczy dostaje kartkę/kupon z zapisaną ich liczbą. Przed wyjściem z wydarzenia uczestnik będzie poproszony o okazanie ww. kartki/kuponu.
10. Po przeliczeniu rzeczy tracą właściciela, trafiają do wspólnej puli i zostają rozłożone w jednej z dwóch sal do tego przeznaczonych ( z ubraniami oraz pozostałymi rzeczami).
11. Przed opuszczeniem wydarzenia Uczestnik okazuje kartkę z ilością przyniesionych rzeczy, a Organizator sprawdza ilość rzeczy, które Uczestnik zabiera ze sobą do domu.
12. Niewykorzystane kupony mogą być użyte podczas kolejnej wymiany, jeśli taka będzie zorganizowana. Prosimy zatem o nie wyrzucanie kartki z kuponami, które zostały.
13. Uczestnik wymiany wyraża zgodę na to, aby pozostałe rzeczy trafiły do osób potrzebujących i/lub zostały przekazane ludziom zainteresowanym poprzez grupy na Facebooku (np.: Uwaga śmieciarka jedzie, Oddam za darmo Warszawa itd.).
14. Organizator zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia/ wyproszenia osób zachowujących się w sposób niestosowny, agresywnie lub będących pod wpływem alkoholu lub które naruszają lub na poprzednich wymianach naruszały ogólnoprzyjęte normy społeczne itd.
Serdecznie zapraszamy!

---------

We would like to invite you to the action of exchanging things, which will take place on Saturday, August 27, 2022 from 14:00 to 17:00 at the square next to the Zielone Oko pavilion, at the back of the Ochota Cultural Center (75 Grójecka Street).
In case of inclement weather we will move to the pavilion next door.
Bring items for exchange on the day of the exchange❤.

The purpose of the event is the general integration of the residents of Warsaw, especially the Ochota district, but also the opportunity to exchange things we no longer need and get new ones for ourselves. The event is open to any resident of Warsaw and the surrounding area, with no age restrictions. Whole families, people of different generations are invited to participate. The event will be repeated if participants are interested in activities of this type.

Please be mindful of your clothes and outerwear that you do not want to exchange.

Regulations/Rules of exchange:
(1) The organizer of the event is the
Absolwenci Klasy Association.
2.Participation in the event is free of charge.
3.Items are exchanged, not sold!
4. exchange on a 1:1 basis, that is, for a certain amount of things brought, we can choose the same amount of things for ourselves in return.
5.The maximum number of things brought is 20 items per person.
6 Things subject to exchange: clothes (women’s, men’s, children’s), shoes, accessories, kitchen items, new cosmetics, toys, books (published after 2000), CDs, trinkets, etc.
7. non-exchangeable items: used underwear, overstocked cosmetics, other used personal items (comb, pacifiers, etc.), any items prohibited by law (drugs, animals, etc.).
(8) Items brought for exchange are counted and checked for usable condition, so do not bring items damaged, with stains, holes, stretched, scratched, incomplete, etc. The organizer has the right not to allow the items to be exchanged if it considers that they do not meet the above conditions.
(9) The participant, after inspecting the items brought, will receive a card/voucher with the number of items written on it. Before leaving the event, the participant will be asked to show the above card/coupon.
10) After counting the items lose their owner, they go to a common pool and are distributed in one of the two rooms designated for this purpose ( with clothes and other items).
(11) Before leaving the event, the Participant shows a piece of paper with the number of things brought, and the Organizer checks the number of things that the Participant takes home with him.
12. unused coupons can be used at the next exchange, if one is organized. Therefore, please do not throw away the sheet of coupons that are left.
13.The participant of the exchange agrees that the remaining items will go to people in need and/or will be given to people interested through Facebook groups (e.g.: Attention garbage truck goes, I will give away for free Warsaw, etc.).
(14) The organizer reserves the right not to let in/out persons behaving in an inappropriate manner, aggressively or under the influence of alcohol or who violate or at previous exchanges violated the generally accepted social norms, etc.

You are cordially invited!