You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

ASERET - Teresa Tyszkiewicz

ASERET - Teresa Tyszkiewicz

exhibition
📅 Date: 03 December 2022, Saturday

⌚ Start time: 12:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Fundacja Profile, Franciszkańska 6 (show on the map)
[English version below]

ASERET
Teresa Tyszkiewicz
Otwarcie: czwartek, 29 września 2022, godz. 19
Wystawa czynna do 3 grudnia 2022
od wtorku do soboty, w godz. 12 – 19

Wystawa nieżyjącej artystki oferuje wgląd w jej działania z lat 80. kluczowe dla twórczości, w której w intuicyjny, niezwykle śmiały i zarazem zmysłowy sposób dawała wyraz kobiecemu doświadczaniu świata. Jej emocjonalna i intuicyjna, oparta na psychofizycznym przeżyciu, często wręcz ekstatyczna sztuka realizowana była w zespoleniu ciała z substancjalną realnością natury.

Zainteresowania artystki niekonwencjonalnymi materiami ukazują wczesne, nieznane prace malarskie, w których eksperymentowała z użyciem ziarna, sznurów, drewnianych elementów, szpilek, drutów, tkanin. Obrazy malowane, spawane, nabijane szpilkami, wyrąbywane siekierą, niezwykle ekspresyjne prace łączące mięsistość organicznych materii, skłębionych tkanin i stężałej farby z niemal fizycznie odczuwalną ostrością metalowych szpilek i drutów. Jej dzieła realizowane z materii domagających się dotyku, ukazują prekursorską rolę sensualnej sztuki artystki w wyprowadzaniu doświadczeń odbiorców poza percepcję wzrokową. Do tych wczesnych obrazów nawiązuje tytuł wystawy - ASERET, będący anagramem imienia artystki tytułującej nim w latach 80. serie wielkoformatowych, żywiołowych płócien.

Nieprezentowane dotąd obrazy ukazują transgresyjny i emancypacyjny potencjał sztuki podsycanej wyobraźnią materialną. Wystawa jest spojrzeniem na jej twórczoś
w splocie biografii, doświadczeń artystycznych i narracji kulturowych, z którymi nawiązywała dialog. Pokazuje sztukę sięgającą do bardzo intymnych przeżyć i jednocześnie nawiązującą do archetypicznych znaczeń, mającą źródła w radykalnie subiektywnej wyobraźni, która sytuowała jej działania poza współczesnymi trendami artystycznymi.

Wystawie towarzyszą pokazy filmów artystki z lat 80. oraz promocja obszernej publikacji prezentującej jej twórczość od końca lat 70. do jej śmierci w 2020 roku.

Projekt współfinansowany przez MKiDN oraz ZAiKS, prezentowany w ramach Warsaw Gallery Weekend 2022.

Fundacja Profile
ul. Franciszkańska 6, 00-214 Warszawa
profile@fundacjaprofile.pl / link

---------

ASERET
Teresa Tyszkiewicz
Opening: Thursday, September 29, 2022, 7 pm
The exhibition is on view through December 3, 2022
Tuesday – Saturday, 12 noon – 7 pm

The exhibition by the late artist offers a glimpse into her work from the 1980s, a key part of her oeuvre in which she gave expression to a woman’s experience of the world in an intuitive, extremely bold, and yet sensual way. Her emotional and intuitive art, based on psychophysical experience and often even ecstatic, was realised in the union of the body with the substantial realness of the surroundings and nature.

The artist’s interest in unconventional materials is shown in her early, unknown paintings, in which she experimented with grains, cords, wooden elements, pins, wires, and fabrics. Images that were painted, welded, pierced with pins, carved with an axe – extremely expressive works – combine the fleshy organic material, tangled fabrics, and solidified paint with the almost physically perceptible sharpness of metal pins and wires. The artist’s works, made from matter that demands touch, demonstrate the pioneering role of her sensual art in taking the audience’s experience beyond visual perception. These paintings are referenced by the exhibition’s title, ASERET – an anagram of the artist’s name, which she used to title a series of large-scale, vibrant canvases in the 1980s.

The films, paintings, photographs, spatial works, and drawings created in this decade are linked by the way in which they are rooted in the world in the relationship between body and matter, despite the diversity of media and technology. The transgressive and emancipatory potential of art fuelled by material imagination, practices and rituals that emerged from seeing, movement and touch.

The exhibition shows her work in an interweaving of her biography, artistic experiences, and cultural narratives with which she engaged in dialogue. Art that goes draws on very intimate experiences and at the same time alludes to archetypal meanings, having its origins in a radically subjective imagination that placed her actions outside contemporary artistic trends.

The exhibition is accompanied by screenings of the artist’s films from the 1980s and the promotion of a comprehensive publication presenting her work from the late 1970s until her death in 2020.

Project co-financed by The Ministry of Culture and National Heritage and ZAiKS, presented as part of Warsaw Gallery Weekend 2022.

Fundacja Profile
ul. Franciszkańska 6, 00-214 Warszawa
profile@fundacjaprofile.pl / link