You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Siedlisko Warszawa - Laboratorium Międzykulturowe // Habitat Warsaw - intercultural lab

Siedlisko Warszawa - Laboratorium Międzykulturowe // Habitat Warsaw - intercultural lab

workshops
📅 Date: 06 September 2022, Tuesday

⌚ Start time: 17:30

📌 Place: Warsaw - Praga Północ dist., Centrum Wielokulturowe w Warszawie, Jagiellońska 54 (show on the map)
[English version below] [Українська версія нижче]

◾️ Zgłoś swój udział >> link

Siedlisko Warszawa to projekt, do którego chcemy zaangażować różnorodną społeczność Warszawy by wspólnie stworzyć narzędzie, usługę lub produkt, który przyczyni się do budowania różnorodnej, otwartej i inkluzywnej społeczności Warszawy. Wykorzystamy sztukę, działania twórcze i projektowe, które najlepiej niwelują różnice kulturowe, a wręcz potrafią wydobyć i wykorzystać potencjał tych różnic.
Zapraszamy mieszkanki i mieszkańców Warszawy do międzykulturowego laboratorium, w którym wspólnie zdefiniujemy problemy i potrzeby, poszukamy rozwiązań, przetestujemy i udoskonalimy aby stworzyć jak najlepszą innowację społeczną. Chcemy odpowiedzieć na wyzwanie: W jaki sposób poprzez sztukę i kulturę Warszawy, łączyć i wspierać różnorodność.
W ramach stworzonego laboratorium będziemy badać, analizować i odpowiadać na realne potrzeby różnorodnej społeczności Warszawy. Jej otwarty charakter ma z jednej strony pomóc dotrzeć i wziąć udział wszystkim zainteresowanym, z drugiej zaś sam w sobie ma dać okazję do integracji, poznania się i współdziałania dla naszego wspólnego dobra. Zapraszamy wszystkich niezależnie od wieku, płci, narodowości czy wykształcenia.
Przy realizacji zadania wykorzystamy m.in. metodę Design Thinking , która wesprze i uporządkuje cały proces. Laboratorium będzie przestrzenią eksperymentalną, która poprzez uporządkowany przebieg działań, opartych o User Experience (UX) czy Service Design pomoże z tych eksperymentów wydobyć realną innowację, którą będzie można wdrożyć i która będzie mogła działać nawet po zakończeniu projektu w Warszawie.

◾️ Miejsce i harmonogram spotkań ◾️
☛ Centrum Wielokulturowe w Warszawie, ul. Jagiellońska 54
☛ Wtorki:
Sala Ukraina
17:30 - 19:00
☛ Soboty:
Sala Somalia
11:30 - 13:30

✹ Wrzesień:
✷ Empatyzacja
wtorek 6.09
sobota 10.09
wtorek 13.09
sobota 17.09
✷ Definiowanie problemu
wtorek 20.09
sobota 24.09
wtorek 27.09

✹ Październik:
✷ Generowanie pomysłów
sobota 1.10
wtorek 4.10
sobota 8.10
wtorek 11.10
✷ Budowanie prototypów
sobota 15.10
wtorek 18.10
sobota 22.10
wtorek 25.10

✹ Listopad:
✷ Testowanie
sobota 5.11
wtorek 8.11
wtorek 15.11
✷ Przepis na Różnorodną Warszawę
sobota 19.11
wtorek 22.11

◾️ Zgłoś swój udział >> link

◾️ Szczegóły projektu ◾️
Działanie laboratorium będzie podzielone na etapy. W każdym z etapów odbędą się spotkania, badania i działania.
Do laboratorium można dołączyć w każdym momencie, a każdy postęp prac będzie publikowany na dedykowanej stronie internetowej, aby każdy mógł się zapoznać z tym co do tej pory powstało.
W ramach spotkań wykorzystamy metodologię Design Thinking - czyli podejście do tworzenia nowych produktów i usług w oparciu o głębokie zrozumienie problemów i potrzeb użytkowników.
W ramach procesu będziemy:
1. Koncentrować się na użytkowniku – postaramy się zrozumieć potrzeby odbiorcy naszej przyszłej innowacji, aby jak najlepiej na nie odpowiedzieć.
2. Kreatywnie kolaborować – przyjrzymy się problemom z wielu perspektyw, wspólnie w interdyscyplinarnym zespole poszukamy nowych rozwiązań starając się wyjść poza utarte schematy.
3. Eksperymentować i testować hipotezy – stworzymy prototypy naszej przyszłej usługi / produktu i przetestujemy je zbierając informacje zwrotną od użytkowników i udoskonalając nasze dzieło.
Podsumowaniem działań będzie stworzenie publikacji, która będzie prezentowała "przepis" na Różnorodną Warszawę. Opiszemy w nim cały proces, pokażemy wyniki testów i wskażemy rekomendacje do wdrożenia podobnych rozwiązań.
Chcemy, aby ten proces realnie wpłynął na działania integrujące i wspierające tworzenie otwartych i demokratycznych projektów w kulturze oraz włączanie społeczne.

Projekt finansowany przez m.st. Warszawa
◾️ Więcej informacji: link
siedlisko@grupawdzialaniu.pl

-----

Habitat Warsaw - intercultural lab
Habitat Warsaw is a project which will involve the Warsaw community to jointly create a tool, service or product that will contribute to building a diverse, open and inclusive Warsaw community. We will use art, creative and design activities that best eliminate cultural differences, and even can bring out and use the potential of these differences.
We invite residents of Warsaw to the intercultural laboratory where we will jointly define problems and needs, find solutions, test and improve in order to create the best possible social innovation. We want to respond to the challenge: How to combine and support diversity through art and culture of Warsaw.
As part of the created laboratory, we will examine, analyse and respond to the real needs of the diverse community of Warsaw. On the one hand, its open character is to help all the involved reach and participate, and on the other hand, it is to give them the opportunity to integrate, get to know each other and cooperate for our common good. Everyone is welcome regardless of age, gender, nationality or education.
For implementation of the task, we will use the Design Thinking method, which will support and organize the entire process. The laboratory will be an experimental space that, through the orderly course of activities based on User Experience (UX) or Service Design, will help to extract real innovation from these experiments, which can be implemented and which will be able to operate even after the end of the project in Warsaw.
◾️Next meeting: Tuesday, September 6

◾️Apply now: link

◾️Project details ◾️
The laboratory will be divided into stages. Meetings, studies and activities will take place at each stage. You can join the laboratory at any time, and each progress of work will be published on a dedicated website, so that everyone can get acquainted with what has been created so far.
As part of the meetings, we will use the Design Thinking methodology - an approach for creating new products and services based on a deep understanding of the problems and needs of users.
As part of the process, we will:
1. Focus on the user – we will try to understand the needs of the recipient of our future innovation in order to respond to them in a best possible way.
2. Collaborate creatively - we will look at problems from many perspectives, together in an interdisciplinary team we will look for new solutions trying to go beyond the usual patterns.
3. Experiment and test hypotheses – we will create prototypes of our future service / product and test them by collecting feedback from users and improving our work.
As a summary, we will prepare a publication that will present a "recipe" for Diverse Warsaw. We will describe the entire process, show the test results and indicate recommendations for implementing similar solutions.
We want this process to have a real impact on activities that integrate and support the creation of open and democratic projects in culture and social inclusion.

The project is financed by the capital city of Warsaw

-----

Siedlisko Warszawa – це проєкт, до якого ми хочемо залучити громаду Варшави для спільного створення інструменту, послуги чи продукту, які сприятимуть розбудові різноманітної, відкритої та інклюзивної громади Варшави. Ми будемо використовувати мистецьку, творчу та дизайнерську діяльність, яка найкраще усуває культурні відмінності, і навіть може виявити та використати потенціал цих відмінностей.
Запрошуємо мешканців Варшави до міжкультурної лабораторії, де ми будемо разом визначати проблеми та потреби, шукати рішення, тестувати та вдосконалюватися з метою створення найкращої соціальної інновації. Ми хочемо відповісти на виклик: як поєднати та підтримати різноманітність через мистецтво та культуру Варшави.
У рамках створеної лабораторії ми будемо досліджувати, аналізувати та реагувати на реальні потреби різноманітності громади Варшави. З одного боку, його відкритий характер полягає в тому, щоб допомогти усім зацікавленим сторонам охопити та взяти участь, а з іншого боку, це надати можливість для інтеграції, знайомства та співпраці для нашого спільного блага. Запрошуємо всіх бажаючих незалежно від віку, статі, національності та освіти.
При виконанні завдання ми будемо використовувати метод Design Thinking, який підтримуватиме та організовуватиме весь процес. Лабораторія буде експериментальним простором, який завдяки впорядкованому ходу діяльності, заснованому на User Experience (UX) або Service Design, допоможе витягнути з цих експериментів справжню інновацію, яку можна буде впроваджувати, та яка зможе працювати й надалі навіть після завершення проєкту у Варшаві.
◾️ наступне засідання: вівторок, 6 вересня

◾️ Подати заявку на участь:link

◾️ Деталі продукту ◾️
Робота лабораторії буде поділена на етапи. Кожен етап включатиме зустрічі, дослідження та заходи. Ви можете приєднатися до лабораторії в будь-який час, і кожен хід роботи буде опублікований на спеціальному веб-сайті, щоб кожен мав змогу побачити, що вже створено.
Під час зустрічей ми будемо використовувати методологію Design Thinking – підхід до створення нових продуктів і послуг, заснований на глибокому розумінні проблем і потреб користувачів.
У рамках процесу ми будемо:
1. Зосереджуватись на користувачеві – постараємося зрозуміти потреби одержувача нашої майбутньої інновації, щоб якнайкраще на них відповісти.
2. Творчо співпрацювати – будемо розглядати проблеми з різних точок зору, разом у міждисциплінарній команді шукатимемо нові рішення, намагаючись вийти за межі звичних шаблонів.
3. Експериментувати та перевіряти гіпотези - ми створимо прототипи нашої майбутньої послуги/продукту та перевіримо їх, збираючи відгуки користувачів та покращуючи нашу роботу.
Підсумком діяльності стане створення видання, яке представить «рецепт» Різноманітної Варшави. Ми опишемо весь процес, покажемо результати тестування та надамо рекомендації щодо впровадження схожих рішень.
Ми хочемо, щоб цей процес насправді вплинув на діяльність з інтеграції та підтримки створення відкритих і демократичних проєктів у сфері культури та соціального залучення.

Проєкт фінансується столицею, м. Варшава