You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Fangor. Wielowymiarowy // Fangor. Multifaceted

Fangor. Wielowymiarowy // Fangor. Multifaceted

exhibition
📅 Date: 18 November 2022, Friday

⌚ Start time: 19:30

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Jazdów 2 (show on the map)
[English below]

Kameralna wystawa, zorganizowana w setną rocznicę urodzin Wojciecha Fangora, ukazuje wielowymiarowość twórczości tego niezwykłego artysty.

Wystawę otwiera namalowany przez Fangora w 1944 roku portret profesora Szczęsnego Kowarskiego, u którego artysta pobierał prywatne lekcje malarstwa w czasie wojny. To wtedy uzyskał solidne podstawy w zakresie tradycyjnego warsztatu malarskiego oraz malarstwa ściennego. Umiejętności te sprawiły, że łatwo odnalazł się w preferującym akademizm socrealizmie, który jest reprezentowany na wystawie przez płótno Styczeń 1945 z 1949 roku. Odchodzenie od form tradycyjnych i zarazem od socrealizmu w latach pięćdziesiątych dostrzegalne jest w plakatowych projektach Wojciecha Fangora; pokazywane na wystawie należą dziś do kanonu polskiej szkoły plakatu.

Niezwykle ważny, wręcz przełomowy etap jego twórczości obejmuje współpracę z Zakładami Artystyczno-Badawczymi na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, kierowanymi przez Jerzego Sołtana od 1954 roku. Zaowocowała ona między innymi projektami SKS Warszawianka oraz Pawilonu Polskiego na Expo ’58 w Brukseli, które Wojciech Fangor stworzył wspólnie z Jerzym Sołtanem, Zbigniewem Ihnatowiczem i Lechem Tomaszewskim. Wybrane projekty tych realizacji prezentujemy na wystawie.

Współpraca z architektami i inżynierami prowadziła Fangora do najbardziej znanego, abstrakcyjnego etapu jego twórczości. Dynamiczne, barwne płótna, budowane poprzez koliste, a później także faliste formy prezentowane były między innymi na słynnej wystawie The Responsive Eye w 1965 roku w nowojorskiej MoMA oraz na indywidualnej wystawie w Muzeum Solomona R. Guggenheima w Nowym Jorku w 1970 roku. Okres ten reprezentuje pozostające w kolekcji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski płótno MA3A z 1971 roku.

Wystawę uzupełniają fotografie innego wybitnego emigracyjnego artysty, Czesława Czaplińskiego, ukazujące Fangora nie tylko jako malarza, ale także miłośnika astronomii, oraz zachowane w archiwum Mediateki Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski nieprezentowane nigdzie wcześniej zapisy wideo z procesu tworzenia wystawy site specific, która odbyła się tu w 2003 roku.

Kurator: Daniel Echaust
Koordynacja: Joanna Saran, Anka Kobierska
Identyfikacja wizualna: Arletta Wojtala

📅 Otwarcie wystawy: 18/11/2022 (piątek) o 19:30. Wystawa tego dnia czynna do 22:00 → wstęp wolny

Wystawę można oglądać do 05/02/2023.
Godziny otwarcia:
wtorek—niedziela
11:00—19:00
czwartek
11:00—20:00
❕ W czwartki wstęp wolny.

Wystawa sfinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Partnerzy: Fundacja Promocji Twórczości Wojciecha Fangora, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Muzeum Plakatu w Wilanowie.
Specjalne podziękowania dla pana Tomasza Zieleniewskiego za użyczenie autoportretu Wojciecha Fangora.

Więcej informacji → link

----------

An intimate exhibition presented on the centenary of Wojciech Fangor’s birth charts the multifaceted nature of this remarkable Polish artist’s oeuvre.

The show opens with Fangor’s 1944 portrait of prof. Szczęsny Kowarski, with whom the artist took private painting classes during the war. As it later transpired, this education provided the artist with a solid foundation in traditional painting techniques and wall painting. Thanks to these skills, Fangor quickly found his footing in socialist realism, known for its preference for academic painting. In the exhibition, this is represented by Fangor’s early canvas, January 1945 from 1949. Moving away from traditional forms and, simultaneously, socialist realism in the 1950s is evident in Fangor’s posters presented at the exhibition, which today belong to the canon of the Polish poster school.

An extremely important, perhaps even groundbreaking, stage in Fangor’s work involves the artist’s collaboration with the Artistic and Research Departments of the Warsaw Academy of Fine Arts, directed, from 1954, by Jerzy Sołtan. It resulted, among other things, in the designs for SKS Warszawianka and the Polish Pavilion at Expo’58 in Brussels, created by Wojciech Fangor together with Jerzy Sołtan, Zbigniew Ihnatowicz and Lech Tomaszewski. We also present a selection of these projects in the exhibition.

Collaborations with architects and engineers led Fangor to the now most recognized, abstract stage of his work. Dynamic, colourful canvases featuring circular and rippling forms were shown, among others, at the famous exhibition The Responsive Eye held in 1965 at New York’s MoMA and the solo exhibition at the Solomon R. Guggenheim Museum in New York. This period is represented by the 1971 canvas, MA3A, currently held in the Collection of the Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art.

Photographs by another eminent émigré artist, Czesław Czapliński, depicting Fangor not only as a painter, but also as a lover of astronomy, as well as video recordings from the process of preparing a site-specific exhibition in 2003, preserved in the archives of Mediateka at the Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art, complement the exhibition.

📅 Opening
18/11/2022 (Friday), 19:30
admission free

Exhibition is on view through
05/02/2023 (Sunday)
Opening hours
Tuesday—Sunday 11:00—19:00
Thursday 11:00—20:00 (❕ admission free)

More information: link

Organizer
Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art
Exhibition has been financed by
Minister of Culture and National Heritage of the Republic of Poland
Partners
Academy of Fine Arts in Warsaw,
Fangor Foundation,
Poster Museum in Wilanów
Special thanks to Tomasz Zieleniewski for the loan of Wojciech Fangor’s self-portrait.