Korzystasz z Internet Explorera 8 (lub starszego...)! W związku z tym:
- ta strona będzie prawdopodobnie wyświetlać się nieprawidłowo,
- najwyższy czas na aktualizację lub zmianę przeglądarki! ;)

reklama
reklama

Pozwolenie na broń - wszystko, co trzeba wiedzieć

Pozwolenie na broń - wszystko, co trzeba wiedzieć

reklama

Nielegalne posiadanie broni palnej w naszym kraju jest karalne. Aby uzyskać stosowne uprawnienia, należy spełnić szereg warunków, między innymi mieć ukończony 21 rok życia, mieć stałe miejsce pobytu w Polsce oraz pełną zdolność do czynności prawnych. Należy także wskazać cel, jaki ma spełniać broń. Kto może starać się o pozwolenie na broń? Jakie informacje powinien zawierać wniosek o wydanie pozwolenia? Jak wygląda szkolenie dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń? Zapraszamy do lektury!

Kto może ubiegać się o pozwolenie na broń?

Otrzymanie pozwolenia na broń w Polsce wiąże się ze spełnieniem wielu wymagań. Jednym z najważniejszych jest niewątpliwie wiek wnioskodawcy. Tak, jak zostało wspomniane na wstępie, żeby ubiegać się o takie uprawnienia, należy mieć ukończone 21 lat. Przy czym warto nadmienić, iż w przypadku broni sportowej, myśliwskiej (na wniosek szkoły), Polskiego Związku Łowieckiego, organizacji sportowej, czy stowarzyszenia obronnego, pozwolenie jest wydawane po ukończeniu 18 roku życia. Kolejnym wymogiem jest posiadanie miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także pełna zdolność do czynności prawnych. Pozwolenie do używania broni może być wydane wyłącznie osobie niekaranej.

Osoba, która wyraża chęć posiadania broni musi posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do posługiwania się takowym sprzętem. Potwierdzeniem tych faktów jest orzeczenie lekarskie i psychologiczne. Zainteresowany w żadnym wypadku nie może być uzależniony od alkoholu oraz substancji psychoaktywnych, gdyż wyklucza to możliwość otrzymania pozwolenia na broń. Powinien on przedstawić cel posiadania broni oraz przyczynę, która to uzasadnia. Wnioskodawca nie może stanowić zagrożenia dla samego siebie, jak i innych osób.

Co powinien zawierać wniosek o pozwolenie na broń?

Nie da się ukryć, iż pozwolenie na broń wiąże się z wieloma formalnościami. Wniosek należy złożyć u Komendanta Policji. Powinien on zawierać: dane personalne kandydata, informacje na temat broni (jej rodzaj i cel, któremu ma służyć), określenie ilości posiadanych egzemplarzy broni oraz ważną przyczynę posiadania broni.

Do wniosku o pozwolenie na broń koniecznie należy dołączyć następujące załączniki: kopię dowodu osobistego, dwie fotografie (3 cm x 4 cm), orzeczenie lekarskie i psychologiczne potwierdzające zdolność do używania danej broni, dokument potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej, a także dokument wskazujący na istnienie ważnej przyczyny posiadania broni.

Pozwolenie na broń palną - do jakich celów jest wydawane?

W przypadku, gdy sprzęt będzie służył do ochrony osobistej, należy dołączyć dokument poświadczający o występowaniu realnego i stałego zagrożenia życia, zdrowia lub mienia. Mogą być to np. zgłoszenia na policję prób pobicia, wyłudzeń, gróźb itd. Jeżeli do celów łowieckich - potrzebne będzie zaświadczenie od Polskiego Związku Łowieckiego o uzyskaniu uprawnień do polowania, a także o przynależności do PZŁ.

Pozwolenie na broń wydawane jest również do celów rekonstrukcji historycznych. Wówczas trzeba przedstawić dokument potwierdzający członkostwo w konkretnym stowarzyszeniu, a także zaświadczenie potwierdzające czynny udział w działalności statutowej danej organizacji. Osoby ubiegające się o pozwolenie na broń sportową muszą dołączyć dokument stwierdzający przynależność do klubu bądź stowarzyszenia sportowego, posiadanie kwalifikacji sportowych, a także licencję PZSS.

Uprawnienia do posiadania broni wydawane są również w celach szkoleniowych. W takim wypadku wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia uprawnień do prowadzenia szkoleń o charakterze strzeleckim oraz udokumentowanej zarejestrowanej działalności gospodarczej w zakresie szkoleń strzeleckich. W przypadku pozwolenia na broń w celach kolekcjonerskich wymagane jest zaświadczenie wskazujące przynależność do stowarzyszenia kolekcjonerskiego, zaś pamiątkowych - dokument zaświadczający o nabyciu broni w ramach spadku czy też darowizny.

lekcje na strzelnicy

Kurs przygotowujący do pozwolenia na broń - jak wygląda?

Przed przystąpieniem do egzaminu o wydanie pozwolenia na broń dobrze odbyć kurs przygotowujący. Przeznaczony jest ona dla osób ubiegających się o otrzymanie uprawnień w celach: ochrony osobistej, łowieckich, rekonstrukcji historycznych, sportowych, szkoleniowych, kolekcjonerskich i pamiątkowych.

Kursanci uzyskują wiedzę i umiejętności praktyczne, dzięki którym łatwiej im zdać egzamin właściwy. Uczą się między innymi tego, jak bezpiecznie wykonywać różnego rodzaju strzelania, w jaki sposób rozkładać, składać i ładować broń palną, jak bezpiecznie obchodzić się z bronią w różnych sytuacjach oraz postępowania z bronią niesprawną.

Kursanci zdobywają wiedzę umożliwiającą prawidłową klasyfikację broni, jak również amunicji strzeleckiej. Potrafią stworzyć miejsce do bezpiecznego przechowywania sprzętu, zgodnie z obowiązującą ustawą. Ponadto uczą się też tego, jak działać w małych zespołach oraz w jaki sposób interpretować przesłanki do używania broni. Kurs na pozwolenie na broń z pewnością ułatwi zdanie końcowego egzaminu.

Egzamin na pozwolenie na broń

Aby uzyskać pozwolenie do posiadania broni należy przystąpić do egzaminu państwowego przez specjalnie powołaną komisją. Zazwyczaj składa się on z dwóch części - teoretycznej oraz praktycznej. Każda z nich jest oczywiście płatna. W tej pierwszej trzeba wykazać się znajomością przepisów dotyczących posiadania broni. Niebagatelne znaczenie ma również znajomość przepisów kodeksu karnego dotyczących obsługiwania broni. Na wiedzę teoretyczną składają się także umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Praktyczna część obejmuje prawidłowe rozkładanie i składanie broni, a także jej zabezpieczanie i odbezpieczanie. Komisja z pewnością sprawdzi kandydata pod względem postępowania z niesprawnym sprzętem. Koniecznie musi zostać przeprowadzony sprawdzian strzelecki, podczas którego kandydat wykazuje się umiejętności posługiwania bronią, o której pozwolenie się ubiega. Po przebyciu egzaminu policjanci są w stanie stwierdzić, czy kandydat spełnia wszystkie kryteria.

Ile kosztuje pozwolenie na broń?

Otrzymanie pozwolenia na broń nie należy do najtańszych. Pierwszy wydatek, z jakim przyjdzie się nam zmierzyć to niewątpliwie opłata skarbowa. Wynosi ona 242 złote i odnosi się do każdego celu. Jeśli ubiegamy się o uprawnienia do posiadania broni w więcej niż jednym celu, opłata automatycznie wzrasta. Kolejną kwestią są badania lekarskie i psychologiczne. Za nie zapłacimy od 100 do 200 zł. Cena pozwolenia na broń waha się od 100 do 1000 złotych - w zależności od rodzaju sprzętu.

Statystycznie za pozwolenie na broń możemy zapłacić około 456 złotych. Niezależnie od tego, w jakich celach mają nam zostać nadane uprawnienia, pamiętajmy o prawidłowym wypełnieniu wniosku. W momencie, gdy będzie brakować jakiejkolwiek informacji bądź dokumentu, szybko zostanie on odrzucony.

Podsumowanie

Umiejętność posługiwania się bronią niesie za sobą ogrom korzyści. Dlatego też coraz więcej osób ubiega się o pozwolenie na legalne korzystanie z tego typu sprzętu. Cała procedura jest dosyć zawiła. Najpierw należy dokładnie przeanalizować warunki i na ich podstawie określić, czy możemy ubiegać się o stosowne uprawnienia. Kolejnym krokiem będzie złożenie wniosku, a także wszelkich potrzebnych dokumentów. Na samym końcu czeka nas egzamin przed komisją, powołaną przez właściwy organ policji. Pozwolenia na broń wydawane są na drodze decyzji administracyjnej.

reklama

Inne wydarzenia / informacje / polecane miejsca w Warszawie

reklama
☕ Postaw kawę