Korzystasz z Internet Explorera 8 (lub starszego...)! W związku z tym:
- ta strona będzie prawdopodobnie wyświetlać się nieprawidłowo,
- najwyższy czas na aktualizację lub zmianę przeglądarki! ;)

🔔 FB IG
reklama
reklama

Warsaw By Art w CPK: Eugeniusz Gerlach

Warsaw By Art w CPK: Eugeniusz Gerlach

reklama
📅 Data rozpoczęcia: piątek, 20 września 2019

⏰ Godzina rozpoczęcia: 11:00

📅 Data zakończenia: sobota, 21 Września 2019

📌 Miejsce: Warszawa - Praga Południe, ul. Podskarbińska 2 (pokaż na mapie)
   udostępnij tweetnij wykop
20-21 września 2019 (piątek - sobota)
w godz. 11:00-21:00
wstęp wolny

Wystawa w ramach Warsaw By Art:

Eugeniusz Gerlach - Pomiędzy linią a kolorem
Ma­lar­stwo Eu­ge­niu­sza Ger­la­cha za­nu­rzo­ne jest głę­bo­ko w po­szu­ki­wa­niach ar­ty­stycz­nych eu­ro­pej­skiej i pol­skiej awan­gar­dy z pierw­szych de­kad XX wie­ku. Sta­no­wi w peł­ni au­to­no­micz­ną i ory­gi­nal­ną wy­po­wiedź ar­ty­sty, któ­ra zda­je się być przede wszyst­kim pre­tek­stem do kre­owa­nia dyskursu po­mię­dzy ma­lar­ski­mi war­to­ścia­mi, środ­ka­mi, ce­la­mi. Wy­sta­wa ta do­bit­nie po­twier­dza, że sztu­ka to ob­szar, w którym kla­sycz­ne ope­ro­wa­nie ta­blicz­ką mno­że­nia nie mu­si przy­no­sić wy­ni­ków do ja­kich je­ste­śmy przy­zwy­cza­je­ni, tere­nem gdzie pa­ra­doks jest pięk­ny i in­te­re­su­ją­cy.

Warsaw By Art w swoim założeniu jest projektem otwartym, którego celem jest wpisanie się w stały kalendarz imprez kulturalnych Warszawy. Wierzymy, że tak jak podczas poprzednich edycji, nasza inicjatywa zainteresuje wszystkich odbiorców sztuki i wspólnie przyczynimy się do znacznego wzbogacenia warszawskiej oferty kulturalnej, a tegoroczne spotkania zaowocują trwałym zainteresowaniem i potrzebą poznawania nowych zjawisk artystycznych prezentowanych w galeriach przez cały rok.
Zapraszamy!
reklama


Sprawdź wydarzenia / informacje / polecane miejsca w Warszawie

reklama
waw4free zachęca do adopcji! :)
Aby korzystać ze strony, wyłącz oprogramowanie blokujące reklamy i JavaScriptZobacz instrukcję.