Korzystasz z Internet Explorera 8 (lub starszego...)! W związku z tym:
- ta strona będzie prawdopodobnie wyświetlać się nieprawidłowo,
- najwyższy czas na aktualizację lub zmianę przeglądarki! ;)

🔔 FB IG
reklama
reklama

Jesień na Zakolu

Jesień na Zakolu

reklama
📅 Data: sobota, 12 października 2019

⏰ Godzina rozpoczęcia: 9:30

📌 Miejsce: Warszawa - Wawer, przystanek Gocław 10 (pokaż na mapie)
   udostępnij tweetnij wykop
Warszawskim miłośnikom przyrody nie trzeba przedstawiać Zakola Wawerskiego, jak określa się poznaczone siatką kanałów wiślane starorzecze. Obszar podmokłych nieużytków niemal całkowicie okolony osiedlami i szosami w rodzaju Trasy Siekierkowskiej i Traktu Lubelskiego jest jak tajemnicza wyspa. Którędy, u licha, przedostają się tutaj sarny i dziki? Ptakom jest oczywiście znacznie łatwiej. Nie dziwi zatem, że zalatują tu praktycznie wszystkie notowane w stolicy gatunki, które przyciąga niesamowite zróżnicowanie siedlisk. Byliśmy na Zakolu wczesnym latem, nie mogąc wówczas opędzić się od meszek i komarów. Teraz zapraszamy na małe jesienne rendez-vous pośród zrudziałych łąk zatopionych o poranku w październikowych mgłach. Jak zawsze z nadzieją na sympatyczne ornitoniespodzianki.

12.10 (sobota), zbiórka: godz. 9.30; zakończenie: 12.00
przewodnik: ornitolog Michał Kryciński (Centrum Nauki Kopernik)
miejsce: Zakole Wawerskie / zbiórka i zakończenie: przystanek Gocław 10 (Trasa Siekierkowska przy ul. Kosmatki)
wstęp wolny
kontakt: pmarkowski@1944.pl

Regulamin wydarzeń serii „Naturalnie Warszawa”:
1. Niniejszy regulamin określa zasady zachowania się każdego uczestnika i warunki uczestnictwa w wydarzeniach realizowanych w ramach serii „Naturalnie Warszawa” (dalej: serii) – tj. spacerach, warsztatach i prelekcjach odbywających się w Warszawie lub w jej okolicach.
2. Organizatorem wydarzeń serii jest Muzeum Powstania Warszawskiego, ul. Grzybowska 79, 00-844 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury m. st. Warszawy pod nr 10/2004.
3. Realizacją techniczną wydarzeń serii zajmuje się Dział Projektów Kulturalnych Muzeum Powstania Warszawskiego.
4. Wydarzenia serii skierowane są do wszystkich zainteresowanych osób, przy czym osoby niepełnoletnie powinny znajdować się pod opieką dorosłego opiekuna prawnego; ewentualnie osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w danym wydarzeniu pod warunkiem doręczenia przewodnikowi/edukatorowi i/lub koordynatorowi wydarzenia pisemnej zgody opiekuna prawnego.
5. Udział w wydarzeniach serii jest bezpłatny.
6. Udział w niektórych wydarzeniach serii jest limitowany, a uczestnictwo w takich wydarzeniach jest możliwe po potwierdzonym (zwrotną wiadomością e-mail) zarejestrowaniu się za pośrednictwem strony link lub w wyjątkowych przypadkach za pośrednictwem kontaktowego adresu e-mail: pmarkowski@1944.pl.
7. Dojazd na miejsce, w którym dane wydarzenie jest realizowane, odbywa się na koszt własny uczestnika, chyba że organizator zdecyduje się podczas realizacji danego wydarzenia na udostępnienie zbiorowego środka transportu na swój koszt.
8. Uczestnik każdego wydarzenia serii zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem serii (ewentualnie z oddzielnym regulaminem jednostkowego wydarzenia specjalnego z dedykowanej serii) przed rozpoczęciem danego wydarzenia i w razie potrzeby wyrażonej przez organizatora sygnować ten fakt swoim podpisem na wręczonym przez organizatora (lub osobę reprezentującą organizatora – koordynatora) oświadczeniu.
9. Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać niniejszego regulaminu oraz regulaminów obowiązujących w miejscach i instytucjach, w których realizowane jest wydarzenie lub na terenach, przez które przebiega trasa wydarzenia, w tym zwłaszcza regulaminów Lasów Miejskich, Lasów Państwowych, parków narodowych, krajobrazowych oraz miejskich (i innych terenów zieleni urządzonej), rezerwatów przyrody i rezerwatów archeologicznych, a także muzeów, skansenów i zabytków chronionych prawem.
10. Zarówno zgłoszenie udziału w wydarzeniu poprzez rejestrację, jak i zgłoszenie się do wzięcia udziału w wydarzeniu, w którym uczestnictwo nie jest limitowane i nie wymaga rejestracji, tj. stawienie się na miejscu zbiórki lub przyłączenie się do wydarzenia w jego trakcie, jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu. Osoby zgłaszające poprzez rejestrację udział innej osoby lub osób w wydarzeniu są zobowiązane udostępnić im niniejszy regulamin lub osobiście zapoznać te osoby – jako potencjalnych uczestników wydarzenia – z postanowieniami regulaminu.
11. Organizator zapewnia osobę prowadzącą poszczególne wydarzenia serii – tj. przewodnika/edukatora.
12. Organizator zapewnia reprezentującą go osobę wspierającą prowadzącego każde z wydarzeń serii w kwestiach organizacyjno-porządkowych – tj. koordynatora.
13. Organizator zapewnia opracowany przez przewodnika/edukatora program wraz z zaplanowaną trasą w przypadku spaceru, a w przypadku warsztatów lub prelekcji zapewnia miejsce, środki techniczne i materiały niezbędne do realizacji tych wydarzeń, w tym stroje pszczelarskie w trakcie warsztatów pszczelarskich. Przy czym w razie nieprzewidzianych okoliczności zastrzega prawo do zmiany przez przewodnika/edukatora programu wydarzenia oraz zaplanowanej przez niego wcześniej trasy.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji, odwołania, przerwania, skrócenia lub przedłużenia każdego wydarzenia w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych, zwłaszcza nieodpowiednich warunków pogodowych, oraz ze względu na bezpieczeństwo uczestników.
15. Organizator nie zapewnia uczestnikowi opieki medycznej ani ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas wydarzenia.
16. Uczestnik zobowiązany jest w trakcie realizacji wydarzenia do stosowania się do zaleceń przewodnika/edukatora i koordynatora.
17. Uczestnik wydarzenia powinien po zapoznaniu się z programem wydarzenia, w tym zwłaszcza trasą spaceru lub specyfiką warsztatów, ocenić, czy jego stan zdrowia i kondycja fizyczna pozwala mu wziąć udział w danym wydarzeniu.
18. Uczestnik wydarzenia powinien dostosować strój stosownie do specyfiki wydarzenia, a w przypadku spaceru do zaplanowanej trasy i przewidywanych warunków pogodowych oraz szczegółowych sugestii organizatora zawartych w informacji o danym wydarzeniu.
19. Uczestnik wydarzenia zobowiązany jest przybyć na miejsce wydarzenia (miejsce zbiórki) punktualnie.
20. Uczestnik wydarzenia, w którym uczestnictwo jest limitowane, zobowiązany jest powiadomić organizatora o rezygnacji z uczestnictwa w wydarzenia przynajmniej 12 godzin przed rozpoczęciem wydarzenia; przy czym nie jest zobowiązany do podawania przyczyny/n rezygnacji z uczestnictwa.
21. Uczestnikowi zabrania się jakiegokolwiek zachowania, które mogłoby zakłócić wydarzenie (w tym prowadzenia głośnych rozmów utrudniających przewodnikowi/edukatorowi komunikowanie się z innymi uczestnikami wydarzenia) lub spowodować dyskomfort i narazić na niebezpieczeństwo innych uczestników wydarzenia.
22. Uczestnik wydarzenia ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego samego podczas wydarzenia, a opiekun prawny ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas wydarzenia przez niepełnoletniego uczestnika wydarzenia pozostającego pod jego opieką.
23. Uczestnikowi wydarzenia zabrania się zaśmiecania, zanieczyszczania oraz dewastacji miejsca, w którym odbywa się wydarzenie.
24. Uczestnikowi w szczególności zabrania się podczas wydarzenia posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i tym podobnych.
25. Zabrania się udziału w wydarzeniu osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających i psychotropowych oraz posiadania i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających i psychotropowych oraz tytoniowych w trakcie wydarzenia.
26. Organizator dopuszcza udział w wydarzeniu psa/ów należącego/ych do uczestnika, o ile nie będzie to kolidowało ze specyfiką realizacji wydarzenia, w tym zwłaszcza regulaminami miejsc i instytucji odwiedzanych w ramach danego wydarzenia i o ile nie będzie to powodowało zakłócenia normalnego przebiegu wydarzenia i nie będzie narażało innych uczestników wydarzenia na dyskomfort lub niebezpieczeństwo związane z udziałem w wydarzeniu tych zwierząt. Przy czym:
a) uczestnik, który ma zamiar zabrać psa/y na wydarzenie, zobowiązany jest wcześniej skontaktować się w tej sprawie z koordynatorem i uzyskać jego zgodę, przedstawiając poświadczenie o szczepieniach (książeczka zdrowia/szczepień psa);
b) a w razie uzyskania zgody od koordynatora zwierzę/ta powinno/y być odpowiednio nadzorowane przez właściciela uczestniczącego w wydarzeniu – zgodnie z zawartymi w ustawie o ochronie zwierząt przepisami dotyczącymi przebywania psów w przestrzeni publicznej.
27. W razie nagłych wypadków uczestnicy zobowiązani są powiadomić zapewnione przez organizatora osoby bezpośrednio odpowiedzialne za realizację danego wydarzenia, tj. przewodnika/edukatora lub koordynatora.
28. Za naruszanie niniejszego regulaminu oraz naruszanie regulaminów miejsc i instytucji odwiedzanych w ramach danego wydarzenia, a także niewłaściwe zachowanie, zakłócające normalny przebieg wydarzenia i narażające na niebezpieczeństwo innych uczestników, uczestnik może zostać usunięty z udziału w wydarzeniu przez przewodnika/edukatora i/lub koordynatora.
29. Uczestnik wydarzeń serii przyjmuje do wiadomości, że uczestnictwo w każdym wydarzeniu serii jest równoznaczne z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby oraz na publikowanie, transmitowanie, rozpowszechnianie jego wizerunku i prezentację głosu w celach promocyjnych serii i Muzeum Powstania Warszawskiego.
30. Dane osobowe uczestników:
a) administratorem danych osobowych gromadzonych i udostępnionych organizatorowi przez uczestników za pośrednictwem strony link lub za pośrednictwem podanych w niniejszym regulaminie kontaktowych adresów e-mail (zob. pkt. 6 i 35) jest organizator lub ewentualnie podmiot/y lub osoba/y działające na zlecenie i/lub z upoważnienia organizatora;
b) strona za pośrednictwem, której zbierane są dane osobowe jest administrowana bezpośrednio przez organizatora lub podmiot/y działający/e na zlecenie organizatora (świadczący/e usługi informatyczne) zgodnie zasadami polityki ochrony prywatności organizatora: link
c) organizator przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie danych podanych przy zgłoszeniu udziału w wydarzeniu serii i tylko na potrzeby realizacji wydarzenia, promocji serii i jej poszczególnych wydarzeń oraz w celu dopełnienia zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów (RODO).
31. W sprawach związanych z udziałem w wydarzeniach serii i z niniejszym regulaminem można kontaktować się z koordynatorem, kierując wiadomość e-mail na adres: pmarkowski@1944.pl, lub bezpośrednio z organizatorem: kontakt@1944.pl
32. Informacje dotyczące wydarzeń serii zamieszczane są w pierwszej kolejności na stronie link mogą też być zamieszone na stronach: link oraz link.

[ Dla pewności sprawdź, czy nic się nie zmieniło na stronie źródłowej - link poniżej. ]
reklama


Sprawdź wydarzenia / informacje / polecane miejsca w Warszawie

reklama
Sprawdź, co dzieje się w ten weekend!
waw4free zachęca do adopcji! :)
sprawdź nasze recenzje jedzenia na mieście :)